۱۰ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۲۴:۰۰ | نوشته ‌شده به دست مهين | ( )نظرات (0)

چكيده
هدف اين پژوهش، بررسي تاثير فشارهاي بدني- رواني ناشي از كار بوده است و بدين منظور تعداد 386 نفر از كارمندان ادارات مختلف شهر تهران به روش تصادفي طبقه‌اي انتخاب و وضعيت بدني و رواني آنها در قالب دو گروه زنان شاغل ورزشكار و غير ورزشكار كه براساس نمرات آزمون هاي بدني و رواني تقسيم شده بود، مورد بررسي قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علي مقايسه اي و آزمودني ها پس از پر كردن پرسشنامه هاي رواني، مورد ارزيابي جسماني قرار گرفتند. در اين قسمت وضعيت ستون فقرات در پشت صفحه شطرنجي، زانوها روي كالتور ماتور، وضعيت پشت راني و كمري توسط آزمونهاي انعطاف پذيري اندازه گيري شده اند.
براساس نتايج تحقيق، متغيرهاي شغلي تاثير معني داري بر ايجاد فشارهاي بدني ندارند (01/0p<)، اما عوامل شغلي مانند نوع شغل و سمت شغلي تاثير معني داري بر فشارهاي رواني داشته اند (02/0p<). در اين پژوهش، افراد ورزشكار نسبت به افراد غير ورزشكار كمتر در معرض فشارهاي شغلي قرار داشته و به طور معني‌داري از فشارهاي رواني كمتري برخوردار بوده اند. (019/0p<)
مقدمه
نگاهي به وضعيت جوامع انساني در كل جهان نشان مي دهد كه زندگي بشري نسبت به قرن هاي گذشته پيشرفت چشمگيري داشته است. در مقابل اين پيشرفت ها، يك تغيير مهم در زندگي بشر، كاهش بكارگيري بدن به دليل افزايش امكانات و تسهيلات زندگي مي باشد. دليل اين مدعا، افزايش شيوع انواع بيماري هاي قلبي- عروقي، اسكلتي، عضلاني و ساير بيماري هاي بدون درمان بخصوص در جوامع صنعتي و پيشرفته مي باشد.

دانلود پايان نامه ارشد
تحقيقات مختلف نشان داده اند كه هر ساله ماليات دهندگان، هزينه سنگيني را بابت برخورداري از زندگي بي تحرك پرداخت مي كنند، هزينه هاي درماني افزايش حق بيمه سلامتي، حق بيمه عمر، بيمه مربوط به بيماري و از كارافتادگي از اين جمله‌اند. مشكلات مادي و افزايش هزينه هاي زندگي، انسان ها را به تلاش جدي واداشته است و در اين ميان زنان را نيز به كارگرفته و تا آنجا پيش رفته كه گروهي از زنان، برخلاف ماهيت بدني خود به كارهاي سنگين مردانه مي پردازند.
در سال 1970، زنان در مجموع يك سوم نيروي كار جهان را تشكيل مي دادند. در كشورهاي در حال توسعه اين نسبت بالاتر و در حدود 40% و در ساير نقاط جهان كمتر از يك سوم بوده است. به هر حال كاهش تبعيض جنسي و تاثير حركت آزادي خواهانه زنان، اكنون اجازه مي دهد كه زنان بيشتر در فعاليت هاي خارج از خانه شركت كنند. بايد اشاره كرد كه زنان نيز به مثابه مردان به همراه كسب درآمد و خودارزشي، از مشكلات بدني و رواني كار بي نصيب نماندند و آنان نيز تحت تاثير اينمشكلات دچار بيماري هاي مختلف بدني و رواني خواهد بود.
بر طبق آماري كه در سال 1377 توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور منتشر شده است، حدود 22/30 درصد كاركنان دولت را زنان تشكيل مي دهند. در اين ميان وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت بيشتر اين ميزان را دارا بودند. زنان در وزارت آموزش و پرورش 87/45 درصد و در وزارت بهداشت 55/42 درصد از شاغلين را تشكيل مي دهند.
زنان بايد در جهت افزايش بهره وري شغلي و نيز بازده كاري به فعاليت جسماني منظم پرداخته و تلاش كنند تا بهترين شرايط جسمي و رواني در محل كار و خارج از آن بدست آورند. صاحبنظران بر اين عقيده اند كه تمرينات حركتي و ورزشي براي اكثريت مردم اعم زن و مرد داراي ارزش بسيار است. فعاليت بدني منظم و متعادل مي‌تواند اثرات مطلوبي بر بدن و روان افراد ايجاد كند.
لوتر گزارش داد كه تمرينات بدني موجب كاهش استرس مي شوند زيرا از يك طرف سبب تخليه انرژي شده و اجازه مي دهند كه بدن از انجام آنها به ثبات برسد و از طرف ديگر امكان تمركز را به فرد مي بخشد و به او آرامش مي دهند و به هر حال باعث كاهش فشارهاي رواني مي شوند.
به هر حال، برخي از زنان كار مي كنند، چون مي خواهند، اشتغال روشي است كه در آن زنان خودارزشي و اهميت شخصي بيشتري را بدست مي آورند. اما در اين راه آنها با مشكلات بدني و رواني ناشي از كار روبرو مي شوند كه بايد تلاش كنند تا با استفاده از روش هاي مناسب اين مشكلات را به حداقل برسانند.
روش شناسي تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش از نوع علي مقايسه اي پس از وقوع و از نوع همبستگي بوده است.
جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري را بانوان شاغل در ادارات مناطق 1، 2، 11 آموزش و پرورش، بيمارستان اختر، سازمان بهزيستي شعبه توپخانه، كارمندان مسوول هيئت‌هاي ورزشي بانوان در منطقه 5، شركت كشتيراني، وزارت كشاورزي، سازمان آب، شركت مخابرات، كارمندان شاغل در چند بانك در شهر تهران تشكيل داده اند. نمونه تحقيق از ميان جامعه مذكور و به تعداد 386 نفر انتخاب شدند. روش نمونه گيري، تصادفي و از نوع طبقه اي بوده است.
ابزار اندازه‌گيري
ابزارهاي اندازه گيري در مورد وضعيت بدني و رواني شامل قدسنج، ترازوي وزن، صفحه شطرنجي، پدياسكوپ، پرسشنامه اطلاعت فردي، آزمون وضعيت بدني نيويورك، آزمون گرفتاري هاي زندگي هلمز، راهه و آزمون هاي استرس كودرون مي‌باشد. به افراد در مورد نحوه پر كردن پرسشنامه هاي اطلاعات فردي توضيح داده مي شد و سپس براي انجام آزمون به محل سالن ورزشي حجاب آورده مي شدند. جهت ارزيابي وضعيت ستون فقرات در پشت صفحه شطرنجي و براي ارزيابي وضعيت زانو بر روي كالتورماتور قرار مي گرفتند. پدياسكوپ براي بررسي قوس هاي كف پا و كجي انگشتان پا استفاده شد. 
آزمون هاي انعطاف پذيري عضلات پشت ران و كمر و دامنه حركت مفاصل مختلف در وضعيت هاي مختلف بدن از لحاظ وجود يا عدم وجود درد در حين حركت انجام گرفت.
يافته هاي تحقيق
از نتايج اين تحقيق، چنين بر مي آيد نوع شغل، سمت شغلي، تعداد روزهاي كاري در هفته و تعداد ساعات كار در روز تاثير معني داري برايجاد فشارهاي بدني ندارند. اما در زمينه تاثير اين عوامل